Výzkumná skupina lékařské antropologie

Bez popisku

Aktuální projekty

• Zdravotní stav starobronzových populací na českém území na základě paleopatologických nálezů
• Studium patologických změn na kosterních pozůstatcích vojáků padlých za napoleonských válek na Moravě
• Jeden z nejstarších nálezů mnohočetného myelomu na lidských kosterních pozůstatcích z období kultury lidu se zvoncovitými poháry z lokality Troubsko
• Antropologická a paleopatologická analýza středověkého obyvatelstva ze zaniklé obce Trutmanice u Velkých Pavlovic
• Výskyt a význam tarzálních koalic u různě datovaných historických populací
• Paleopatologická analýza koster z významné církevní lokality Výšina sv. Metoděje jako součást rozsáhlé studie velkomoravské lokality Sady u Uherského Hradiště
• Projevy mnohočetné epifyzární dysplázie na kosterních ostatcích z období stěhování národů z lokality Drnholec

Historie

O založení specializovaného antropologického oddělení usiloval již prof. Karel Žlábek (přednosta Anatomického ústavu v letech 1945-1962). Tento plán uskutečnil až jeho žák, prof. Milan Dokládal, který v roce 1970 založil Oddělení lékařské antropologie, jehož se stal vedoucím. Od září 2019 se Oddělení lékařské antropologie přejmenovalo na Výzkumnou skupinu lékařské antropologie a klinické anatomie

Bývalí vedoucí Oddělení lékařské antropologie:

prof. MUDr. Milan Dokládal, CSc. 1970 – 1995

doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. 1996 – 2018

Lidé

Lenka Vargová
(19. 1. 1960, Jihlava), doc. MUDr., Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny. Docentka antropologie. Lékařka a paleopatoložka. Je absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dětské lékařství. Pracuje jako docentka Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vede praktická i pitevní cvičení z anatomie studentů všeobecného i stomatologického směru. V odborné práci se zabývá osteologií a historickou antropologií se speciálním zaměřením na paleopatologii středověkých a novověkých populací. Tato tematika je rozpracována v její disertační práci i ve většině z jejích čtyřiceti odborných publikací. Pro edici Panoráma biologické a sociokulturní antropologie napsala (s Ladislavou Horáčkovou a Eugenem Strouhalem) 15. svazek Paleopatologie pro antropology (2003). Je členkou Evropské paleopatologické asociace, České anatomické společnosti a pracuje ve výboru brněnské pobočky České antropologické společnosti.

Michaela Račanská 
(22. 6. 1976, Brno), RNDr., Ph.D.
Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor fyzická antropologie - Bc., Mgr., Ph.D.) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (RNDr.). V současnosti pracuje jako odborná asistentka Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vede praktická i pitevní cvičení z anatomie studentů všeobecného směru pro české i zahraniční studenty LF MU. Zabývá se forenzní a dentální antropologií se zaměřením na metody určování dožitého věku. Tato tematika je rozpracována v diplomové a disertační práci i ve většině z jejích odborných publikací. Je členkou České anatomické společnosti a pracuje ve výboru brněnské pobočky České antropologické společnosti. Za vynikající výkony ve vědecké a výzkumné práci a za publikační činnost získala v roce 1999 Cenu sekce Biologie PřF MU v Brně a v roce 2003 Cenu rektora Masarykovy univerzity.

Kateřina Vymazalová
(1. 11. 1985, Kyjov), RNDr., Ph.D.
Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru fyzická antropologie a Lékařské fakulty téže univerzity v postgraduálním studijním programu Anatomie, histologie embryologie. V současnosti pracuje jako odborná asistentka Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vede praktická i pitevní cvičení z anatomie pro studenty všeobecného lékařství. Přednáší a vede praktickou výuku anatomie pohybového systému pro české i zahraniční studenty oboru fyzioterapie. Ve své disertační práci se zabývala variabilitou, ontogenezí a fylogenezí musculus pronator teres a jejich klinickým významem. Dále se věnuje historické antropologii se speciálním zaměřením na paleopatologii. Je členkou České anatomické společnosti a České antropologické společnosti.

Výzkumná činnost

Činnost Výzkumné skupiny lékařské antropologie a klinické anatomie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně probíhá v rámci projektu, jehož hlavním cílem je zjistit na základě standardní antropologické analýzy a paleopatologického vyšetření dostupné informace o tělesných vlastnostech a zdravotním stavu středověkých a novověkých obyvatel Moravy, zmapování genetické zátěže (vrozených anomálií a dědičných chorob), vlivu přírodního i umělého prostředí na výskyt chorob a jejich dopadu na fyzické (tělesné) vlastnosti postižených jedinců a celých populací. Pracoviště se zabývá také rozvojem nových metod určování dožitého věku na základě kosterních pozůstatků, zejména s využitím tvrdých zubních tkání, a jejich srovnáním s metodami již existujícími. Nové metody určování věku podle zubů jsou uplatňovány při identifikaci kosterních pozůstatků neznámého původu v rámci historické i forenzní antropologie. Výzkumná práce zahrnuje antropologickou analýzu osteologických souborů (včetně demografických dat a identifikace kosterních pozůstatků), paleopatologické studie s kazuistikou (rozbor patologických změn u jednotlivých případů), sledování zdravotního stavu populací (epidemiologie, frekvence výskytu chorob, vlivy přírodního i sociálního prostředí, hodnocení úrovně medicínské péče ve zkoumaném historickém období a možnosti léčebných zásahů), morfologii pohybového aparátu (se zaměřením na variabilitu kostí).

Z tohoto hlediska byly v posledních letech prostudovány například kosterní pozůstatky ze starší doby bronzové z Mikulovic, z období stěhování národů z Líbivé u Břeclavi, ze slovanského pohřebiště v Olomouci-Nemilanech a novověkých nalezišť, a to z kostnice ve Křtinách, z chrámu sv. Petra a Pavla v Brně, ze Žerotínského náměstí v Brně, z Kyjova, Veselí nad Moravou, ze žerotínské hrobky v Bludově, ze zrušeného Městského hřbitova na Antonínské ulici v Brně, z hromadného hrobu vojáků padlých v bitvě u Slavkova, ze hřbitova Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a dalších.

Výsledky výzkumné práce jsou prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a v odborných časopisech. Formou populárních přednášek a výstav (spoluautorství na výstavě "Člověk proti nemocem", paleopatologická expozice v Anatomickém muzeu profesora Karla Žlábka, výstavka v kryptě chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Křtinách) je informována i široká veřejnost.

Pracovníci oddělení se rovněž účastní oponentských řízení při obhajobách diplomových prací na Ústavu antropologie a na Ústavu experimentální biologie MU, vypracovávají oponentské posudky pro grantové agentury a recenzní posudky prací odborných časopisů.

Naše výzkumná skupina dlouhodobě spolupracuje s řadou moravských i evropských archeologických, antropologických a lékařských pracovišť, s Moravským zemským muzeem, Muzeem města Brna, Ústavem anatomie, histologie a embryologie VFU Brno, Oddělením genetiky a molekulární biologie PřF MU, Ústavem antropologie PřF MU, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně, Antropologickým oddělením Národního muzea v Praze, Archeologickým ústavem Akademie věd v Praze, ÚAAP Brno, Kriminalistickým ústavem v Praze, Stomatologickou klinikou Lékařské fakulty v Plzni, Katedrou antropologie v Szegedu (Maďarsko), s Egyptologickým ústavem univerzity v Leidenu (Holandsko).

Vybrané publikace

VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jiří KALA, Michal PŘICHYSTAL, Ivo SVĚTLÍK, Kateřina PACHNEROVÁ BRABCOVÁ a Veronika BRYCHOVÁ. Use of the radiocarbon method for dating of skeletal remains of a mass grave (Brno, the Czech Republic). Studia Geophysica et Geodaetica 2020, 64, s. 143-152. doi:10.1007/s11200-019-1217-4

VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A brief history of syphilis in the Czech Lands. Archaeological and Anthropological Sciences, HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 11, č. 2, s. 521-530. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-017-0558-6.

BABOSOVA, Ramona, Radoslav OMELKA, Maria ADAMKOVICOVA, Patrik SRANKO, Michaela RAČANSKÁ, Roman TOMAN, Marcela CAPCAROVA a Monika MARTINIAKOVA. A positive dose-response of quercetin on compact bone microstructure of male rabbits. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, roč. 7, č. 5, s. 469-472. ISSN 1338-5178. doi:10.15414/jmbfs.2018.7.5.469-472.

VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A brief history of tuberculosis in the Czech Lands. Tuberculosis, Edinburgh: Churchill Livingstone, 2017, roč. 105, s. 35-48. ISSN 1472-9792. doi:10.1016/j.tube.2017.04.006.

VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Tomáš ZIKMUND a Jozef KAISER. The possibilities of studying human embryos and foetuses using micro-CT: a technical note. Anatomical Science International, New York: Springer, 2017, roč. 92, č. 2, s. 299-303. ISSN 1447-6959. doi:10.1007/s12565-016-0377-3.

VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ a Marek JOUKAL. Variability of the pronator teres muscle and its clinical significance. Romanian journal of morphology and embryology, Bucurest: Editura Academiei Romane, 2015, roč. 56, č. 3, s. 1127-1135. ISSN 1220-0522.

VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ a Marek JOUKAL. Uncommon course of the ulnar artery through the pronator teres muscle. Journal of the Nepal Medical Association, Kathmandu: Nepal Medical Association, 2014, roč. 52, č. 11, s. 946-948. ISSN 0028-2715.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info