Témata disertačních prací

Specializace:
Neurovědy

Téma:
Aktivace a šíření neurozánětu doprovázející neuropatickou bolest

Anotace:
Pacienti s poškozeným periferním nebo centrálním nervovým systémem trpí až v 60 % neuropatickou bolestí, která se výrazně podílí na snížení kvality jejich života.

Je známo, že mediátory neurozánětu jako jsou cytokiny a chemokiny, se významně podílejí na senzitizaci míchy a supraspinálních struktur, které kontrolují aferentaci bolesti. V současné době není přesně známo, jakým způsobem dochází k regulaci cytokinů a chemokinů při komunikaci mezi neurony a gliovými buňkami v nervových strukturách vzdálených od primárního poškození. Poznání těchto základních procesů při aktivace a šíření neurozánětu je nezbytným předpokladem pro vývoj nových terapeutických strategií ke zmírnění neuropatické bolesti vyvolané traumatickým poškozením nervové soustavy.

Cílem dizertační práce je studium dynamiky aktivace gliových buněk, exprese cytokinů a chemokinů v aferentních strukturách nervové soustavy (periferní ganglia, supraspinální struktury CNS) u experimentálních modelů neuropatické bolesti založených na traumatickém poranění periferního nervu a míchy. Aktivace gliových buněk a exprese vybraných cytokinů a chemokinů budou studovány metodou imunofluorescenční detekce (in situ proteomika) s následnou kvantifikací pomocí analýzy obrazu a dalšími metodami molekulární biologie (Western blot). Téma dizertační práce souvisí s řešením projektu LaMarató Foundation ve spolupráci s lékařskou fakultou University v Gironě (Španělsko). Nad rámec stipendia lze financovat pracovní úvazek studenta.
Vstupní požadavky: Ukončené magisterské vzdělání v oborech souvisejících s vypsanou tématikou. Složení přijímací zkoušky a schválení projektu dizertační práce. Je požadována aktivní znalost AJ.

Požadavky pro úspěšné ukončení studia: Pro úspěšné ukončení studia jsou požadovány dvě originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF, kde je student prvním autorem a další nejméně dvě práce publikované ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze Medline, Scopus apod. Nedílnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Školitel:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. 

Mentor:
doc. MUDr. M. Joukal, PhD.


Specializace:
Neurovědy

Téma:
Změny v časné produkci cytokinů u Schwannových buněk po indukci zánětu v podmínkách in vitro

Anotace:
Zánětlivá odpověď Schwannových buněk, která se vyvíjí po traumatickém poškození nebo v průběhu různých onemocnění periferních nervů, je doprovázena aktivací Schwannových buněk.

Zánětlivá aktivace Schwannových buněk je indukována prostřednictvím Toll-like receptorů, může být spuštěna exogenními patologickými molekulami nebo endogenními ligandy produkovanými během Wallerovy degenerace. Mediátory, které vznikají během této aktivace, se účastní koordinace buněčných reakcí, urychlují komunikaci mezi buňkami a podílejí se na degeneraci a následné regeneraci poškozeného nervu.

Školitel:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.


Specializace:
Neurovědy

Téma:
Signální molekuly Wallerovy degenerace a rozvoj neurozánětu ve strukturách nervové soustavy

Anotace:
Wallerova degenerace distálně od poškození nervu je zdrojem signálních molekul, které mohou indukovat zvýšenou syntézu cytokinů ve Schwannových buňkách kontralaterálního nepoškozeného nervu a bilaterálně ve spinálních ganglií, kde se považuje za možný zdroj ektopické aktivity vyvolávající neuropatickou bolest. Cílem je studium vlivu signálních molekul vznikajících v průběhu Wallerovy degenerace v periferním nervu na expresi prozánětových a protizánětových cytokinů ve Schwannových buňkách a neuronech spinálních ganglií
v podmínkách in vitro a in vivo.

Školitel:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. 


Specializace:

Biomedicínské vědy

Téma:
Neurozánět v trigeminálním systému

Anotace:
Na principu poškození periferního nervu ( n.infraorbitalis) jsou založeny zvířecí experimentální modely určené ke studiu neuropatické bolesti,u kterých bychom chtěli sledovat rozvoj neurozánětu v trigeminálním systému.

Jednak bychom chtěli porovnat výsledky dosavadního výzkumu sledujícího situaci ve spinálních gangliích po ligatuře n.ischiadicus a n.spinalis a dále změny v expresi satelitních gliových buněk v ganglion Gasseri, aktivovaných gliových buněk (mikroglie, astrocytů) v subnucleus caudalis nuclei spinalis nervi trigemini a imunohistochemickou reakci vybraných cytokinů a chemokinů – CCL2/CCR2, CX3CL1/CX3CR1...

Školitel:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Název práce v českém jazyce: Transportní nano-nosiče pro biologicky aktivní látky
Název práce v anglickém jazyce:
Transport nanovehicles for biologically active substances

Anotace:

Využití transportních prostředků na bázi proteinů, proteinových a polymerních komplexů nebo virus-like částic pro transport účinných nebo biologicky aktivních látek do buněk. Transportní prostředky mohou být využívány pro bezpečné doručení léčiv, pro-léčiv, protinádorových komplexů, katalytických látek, proteinů nebo nukleových kyselin do nádorů, popřípadě jinak poškozených buněk za účelem modifikace jejich metabolismu, jejich zničení nebo vyléčení. Jako transportní prostředky budou využívány virus-like částice a transportní proteiny ferritiny.

Školitel:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info