Muzeum

O muzeu profesora Žlábka

Historie Anatomického muzea Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


Anatomické muzeum představuje pro každý anatomický ústav jeho základní součást a je snahou každého přednosty, aby bylo bohatě vybaveno nejen základními výukovými preparáty, ale i preparáty zvláštními, které umožní zájemci podrobněji se seznámit s morfologií.

Před tímto úkolem stál v roce 1919 také první přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, profesor MUDr. et MVDr. h.c. Otomar Völker, když budoval nový anatomický ústav v provizorní budově nové fakulty – v bývalých zeměbraneckých kasárnách na Úvoze 73 (dnešní budova VUT). Anatomický ústav byl relativně malý a tomu svou rozlohou odpovídalo také anatomické muzeum. Tento ústav během II. světové války prakticky zanikl a také jeho anatomické muzeum mělo podobný osud. Sbírky byly převezeny do pražské Německé lékařské fakulty profesora Gőssera, kde byly zaevidovány a uloženy v depozitáři (sbírky brněnského anatomického muzea tak na štěstí byly zcela odděleny od sbírek pražského Anatomického ústavu).

Po válce byly Lékařské fakultě přiděleny nové budovy na Komenského náměstí 2 a na Joštově ulici 10 (bývalé budovy německé techniky). Za působení profesora Žlábka byl Anatomický ústav umístěn v přízemí budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí 2. Místnosti, uvolněné po Československé armádě byly postupně adaptovány pro potřeby ústavu. Jako první byla zřízena studovna, v sousední místnosti byla instalována provizorní pitevna, ve které se pitvalo na běžných dřevěných stolech. V pitevně byly také prováděny přípravné práce, to znamená konzervace těl a jejich uložení. V tomto provizoriu studenti pitvali do konce letního semestru v roce 1946. Původní malá posluchárna byla přebudována na demonstrační sál a sousední místnosti byly přeměněny na definitivní pitevny. Provoz v nich byl zahájen od zimního semestru 1946/47. V uvolněné místnosti provizorní pitevny bylo během prázdninového období instalováno anatomické muzeum. Základem muzea se staly nepoškozené původní preparáty z muzea ústavu profesora Völkera, které profesor Žlábek převezl z pražského německého Anatomického ústavu zpět do Brna.

Profesor Žlábek věnoval budování ústavu i anatomického muzea velké úsilí a se svými spolupracovníky zhotovil velké množství nových preparátů. Tím muzeum podstatně rozšířil a vytvořil tak základ pro bohatou a moderní sbírku anatomických preparátů, která je plně srovnatelná s jinými evropskými anatomickými muzei.

Anatomickému muzeu byla věnována velká pozornost i po odchodu profesora Žlábka do důchodu. Všichni přednostové ústavů a jimi pověření pracovníci dbali na průběžné doplňování a rozšiřování sbírek.

V současné době je v muzeu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů a preparáty jsou nadále doplňovány. Sbírky anatomického muzea jsou rozděleny podle jednotlivých systémů a jsou přehledně uloženy. Orientace v muzeálních sbírkách je proto snadná a studenti při samostudiu a při kontrole získaných poznatků naleznou potřebné informace.
Anatomické muzeum slouží především výuce anatomie studentům Lékařské fakulty a odborníkům z klinické praxe. Anatomický ústav dává možnost seznámit se s bohatými sbírkami svého muzea také studentům jiných vysokých škol. Rovněž studenti středních škol mají možnost si v rámci organizovaných exkurzí doplnit vědomosti potřebné nejen při maturitě, ale také při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Anatomické muzeum tak navštíví ročně stovky zájemců o medicínu od nás i ze zahraničí.

Zásluhy profesora MUDr. et RNDr. Karla Žlábka o obnovení a vybudování nového anatomického muzea byly oceněny v roce 1992 při oslavách 90. výročí jeho narození, kdy bylo anatomické muzeum Lékařské fakulty MU přejmenováno na Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka.

prof. MUDr. Libor Páč, CSc.

Fotogalerie
Pohled do Anatomického muzea profesora Karla Žlábka (vzadu kopie kostry moravského obra Josefa Drásala)
Pohled do Anatomického muzea profesora Karla Žlábka
Preparáty v Anatomickém muzeu profesora Karla Žlábka slouží k výuce studentů medicíny
Vypreparovaný skelet asi pětiměsíčního plodu
Čtyřměsíční plod v děloze
Cévní zásobení ledvin dospělého jedince - korozivní preparát
Děloha, vejcovody a vaječníky dospělé ženy
Slepé střevo a červovitý výběžek dospělého jedince
Kopie kostry moravského obra Josefa Drásala (výška 240 cm)
Lidské srdce s velkými cévami (aorta, truncus pulmonalis, horní dutá žíla)
Vnitřní plocha mozkové hemisféry pravé strany dospělého jedince
Cévní zásobení jater - korozivní preparát
Ledviny a nadledviny dospělého jedince
Video o muzeu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info